Đã triển khai 4 thủ tục hành chính mức độ 4 ở Bộ TN&MT

Tính đến tháng 9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp được 4 thủ tục hành chính mức độ 4 và 61 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.


4 thủ tục hành chính mức độ 4 của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được thực hiện qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến là: Đăng ký xuất khẩu chất thải tác hại, đăng ký nhập khẩu Polyol HCFC-141B; đăng ký xuất khẩu HCFC; công nhận đăng ký du nhập các chất HCFC để Bộ công thương nghiệp cấp phép. song song, trong năm 2016 và 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cấp phép mức độ 3 cho 61 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể:

Lĩnh vực đo đạc bản đồ: Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cung cấp thông báo, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Lĩnh vực khai phá khoáng sản: Cấp Giấy phép khai phá khoáng sản; cấp Giấy phép dò hỏi khoáng sản; gia hạn Giấy phép phá hoang khoáng sản; gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; tính tiền cấp quyền khai phá khoáng sản; chuyển nhượng quyền dò la khoáng sản; trả lại Giấy phép dò hỏi khoáng sản hoặc một phần diện tích dò hỏi khoáng sản; trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; giao nộp, hấp thu dữ liệu về địa chất, khoáng sản; điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; giám định, ưng chuẩn phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai hoang khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và ít đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền duyệt y); chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực môi trường: thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê chuẩn bẩm đánh giá tác động môi trường; xin quan điểm việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền giám định ít đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường).

Cấp Giấy phép chuyên chở hàng hiểm nguy là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng dụng cụ liên lạc cơ giới đường bộ; cấp giấy chứng thực lưu hành chế phẩm sinh vật học trong xử lý chất thải tại Việt Nam; cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp lại giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp gia hạn Giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Lĩnh vực tài nguyên nước: yêu cầu sử dụng dung dịch khoan nền không nước. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn, đối với các trường hợp sau: Bị mất; bị rách nát, hư không thể sử dụng được; điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; cấp lại Giấy phép dò la nước dưới đất; cấp lại Giấy phép khai khẩn, dùng nước dưới đất; cấp lại Giấy phép phá hoang, dùng nước mặt; cấp lại Giấy phép khai hoang, sử dụng nước biển; cấp lại Giấy phép xả thải vào nguồn nước; gia hạn Giấy phép dò hỏi nước dưới đất; gia hạn Giấy phép khai phá, dùng nước dưới đất; gia hạn Giấy phép vỡ hoang, sử dụng nước mặt. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; gia hạn Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Để thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành thẳng thắn tuyến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập đầy đủ thông tin theo đề nghị trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, Thông tư còn quy định quy trình triển khai; tiếp thu, xử lý thông báo khai và trả kết quả thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến... Trước ngày 30/11 hàng năm, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có bổn phận kết hợp với các đơn vị hệ trọng xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch bổ sung, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai thực hành cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt hiệu quả.

Xem thêm:

Đã triển khai 61 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở Bộ TN&MT

Đã triển khai 4 thủ tục hành chính mức độ 4 ở Bộ TN&MT

Tính đến tháng 9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp được 4 thủ tục hành chính mức độ 4 và 61 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.


4 thủ tục hành chính mức độ 4 của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được thực hiện qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến là: Đăng ký xuất khẩu chất thải tác hại, đăng ký nhập khẩu Polyol HCFC-141B; đăng ký xuất khẩu HCFC; công nhận đăng ký du nhập các chất HCFC để Bộ công thương nghiệp cấp phép. song song, trong năm 2016 và 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cấp phép mức độ 3 cho 61 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể:

Lĩnh vực đo đạc bản đồ: Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cung cấp thông báo, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Lĩnh vực khai phá khoáng sản: Cấp Giấy phép khai phá khoáng sản; cấp Giấy phép dò hỏi khoáng sản; gia hạn Giấy phép phá hoang khoáng sản; gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; tính tiền cấp quyền khai phá khoáng sản; chuyển nhượng quyền dò la khoáng sản; trả lại Giấy phép dò hỏi khoáng sản hoặc một phần diện tích dò hỏi khoáng sản; trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; giao nộp, hấp thu dữ liệu về địa chất, khoáng sản; điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; giám định, ưng chuẩn phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai hoang khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và ít đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền duyệt y); chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực môi trường: thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê chuẩn bẩm đánh giá tác động môi trường; xin quan điểm việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền giám định ít đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường).

Cấp Giấy phép chuyên chở hàng hiểm nguy là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng dụng cụ liên lạc cơ giới đường bộ; cấp giấy chứng thực lưu hành chế phẩm sinh vật học trong xử lý chất thải tại Việt Nam; cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp lại giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp gia hạn Giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Lĩnh vực tài nguyên nước: yêu cầu sử dụng dung dịch khoan nền không nước. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn, đối với các trường hợp sau: Bị mất; bị rách nát, hư không thể sử dụng được; điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; cấp lại Giấy phép dò la nước dưới đất; cấp lại Giấy phép khai khẩn, dùng nước dưới đất; cấp lại Giấy phép phá hoang, dùng nước mặt; cấp lại Giấy phép khai hoang, sử dụng nước biển; cấp lại Giấy phép xả thải vào nguồn nước; gia hạn Giấy phép dò hỏi nước dưới đất; gia hạn Giấy phép khai phá, dùng nước dưới đất; gia hạn Giấy phép vỡ hoang, sử dụng nước mặt. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; gia hạn Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Để thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành thẳng thắn tuyến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập đầy đủ thông tin theo đề nghị trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, Thông tư còn quy định quy trình triển khai; tiếp thu, xử lý thông báo khai và trả kết quả thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến... Trước ngày 30/11 hàng năm, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có bổn phận kết hợp với các đơn vị hệ trọng xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch bổ sung, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai thực hành cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt hiệu quả.

Xem thêm:
Đọc thêm..
7 cách giúp bạn chọn hệ thống ERP tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp

Một phương tiện phần mềm được thiết kế để tạo thuận tiện cho dòng chảy thông tin giữa các phòng ban hoặc các chức năng trong một doanh nghiệp được gọi là hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning).

Các  thông tin, dữ liệu từ các phòng ban được kết liên với nhau tạo nên bức tranh thổng thể cho doanh nghiệp, từ đó, các quyết định về sản xuất được tăng cường bởi các dữ liệu chứng minh là đáng tin tưởng và nhất quán, do dùng phần mềm ERP tốt nhất. Nhiều tổ chức đầu tư mạnh vào các quy trình quản lý ERP tốt nhất khi họ tìm kiếm lợi nhuận lớn trong một thời kì.


Bây giờ rất nhiều ngành công nghiệp sử dụng hệ thống ERP tốt nhất

Nhiều ngành công nghiệp sử dụng hệ thống ERP tốt nhất cho việc tích hợp hợp nhất các quy trình kinh doanh của từng bộ phận khác nhau: kinh doanh, sản xuất, bán hàng, mua hàng…, các công ty dịch vụ tài chính cũng dùng phần mềm này cho các mục đích kế toán và các yêu cầu khác nhau như: quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý nguồn nhân công, quản lý chuỗi cung ứng…

Mỗi ngành tuy có những đề nghị đặc thù khác nhau nhưng đều liên hệ đến kinh doanh. Dưới đây là một số lời khuyên cho việc chọn lựa phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tốt nhất.

7 cách giúp bạn chọn hệ thống ERP tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp

Một là: thực hành quy trình coi xét và phân tách: trước hết bạn cần xác về những khó khăn, thế mạnh, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, phân tích này cũng nên bao gồm những gì bạn nghĩ hoạch định cho quá trình hoạt động trong ngày mai và các yêu cầu kinh doanh tương ứng.

Các quy trình và yêu cầu sẽ được đặt ra cho các nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất tiềm năng để chứng minh khả năng sản phẩm của họ trong bối cảnh nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hai là: Đánh giá yếu tố kỹ thuật: ERP tốt nhất là sáng kiến công nghệ, nó cũng quan trọng để hiểu làm thế nào một giải pháp phần mềm sẽ ăn khớp với cơ sở hạ tầng ngày nay của bạn, đánh giá các nguyên tố kỹ thuật được sử dụng trong ERP tốt nhất để chắc chắn phần mềm hợp với các tính năng tiên tiến của công nghệ.

Ba là: Hiểu được phí tổn sở hữu: hãy chắc chắn để "phí ẩn" của ERP tốt nhất, bao gồm chi phí thực hiện, nâng cấp phần cứng, bổ sung tài nguyên nhóm dự án của bạn, bảo trì phần mềm,…phù hợp với chi phí mà bạn mua hệ thống ERP tốt nhất.

Bốn là: Xây dựng kế hoạch khai triển thực tế: Điều quan trọng để phát triển một kế hoạch dự án ERP tốt nhất toàn diện bao gồm: các hoạt động cấp thiết để cài đặt phần mềm, và đảm bảo rằng các giải pháp đầy đủ chức năng, rà, và được chấp thuận bởi người dùng rốt cuộc.

Kế hoạch này cần được phát triển trước khi chọn lựa phần mềm ERP tốt nhất của bạn để bạn hiểu đầy đủ về phí và tài nguyên cấp thiết để thực hành các dự án thành công. Kế hoạch thực hiện dự án ERP tốt nhất của bạn nên bao gồm toàn bộ mọi thứ từ quá trình kinh dinh và thiết kế quy trình làm việc để nhập dữ liệu, mô hình hội thảo, lặp lại các soát, và các hoạt động quản lý đổi thay trong tổ chức.

Năm là: Theo dõi các lợi ích kinh doanh tiềm năng của hệ thống mới: Nếu bạn không đánh giá nó, bạn có thể sẽ không đạt được nó. Dự án ERP tốt nhất cũng không khác nhau. Rất có thể là tổ chức của bạn sẽ nhìn vào ERP như một cách để giảm chi phí, tăng doanh thu, hay quy mô tăng trưởng, và bạn nên ước tính và đo lường lợi ích theo những chỉ tiêu này nếu bạn sẽ nhận ra tiềm năng đầy đủ của hệ thống ERP tốt nhất.

Sáu là: có rất nhiều giải pháp phần mềm ERP tốt nhất khả thi trên thị trường, tấ cả đều có mức độ khác nhau của chức năng và thế mạnh. Quá nhiều công ty chọn lọc một giải pháp dựa trên thương hiệu hoặc dựa trên những gì đối thủ cạnh tranh đang làm. Thay vào đó, các tổ chức cần phải coi xét các tùy chọn mà sẽ đáp ứng tốt nhất các đề nghị kinh doanh độc đáo của họ và các nguồn lợi thế cạnh tranh.

Bảy là: trên dưới lời khuyên khách quan và độc lập: Hỏi đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè những gì họ dùng hoặc giới thiệu cho một công ty như của bạn. Tiến hành nghiên cứu trên mạng Internet hoặc thuê một nhà tư vấn ERP tốt nhất nếu cần thiết. các nguồn khác của tư vấn độc lập ERP để công nhận những gì bạn nghe từ đại diện bán phần mềm.

để triển khai hệ thống ERP tốt nhất là nhiệm vụ không dễ dàng. Bạn sẽ phải quyết định về các giải pháp với các nhà cung cấp sau khi đảm bảo sự thích hợp nhất các vấn đề khác nhau có thể xảy ra trong thời đoạn thực hiện.

Xem thêm: 

7 cách giúp bạn chọn hệ thống ERP tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp

7 cách giúp bạn chọn hệ thống ERP tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp

Một phương tiện phần mềm được thiết kế để tạo thuận tiện cho dòng chảy thông tin giữa các phòng ban hoặc các chức năng trong một doanh nghiệp được gọi là hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning).

Các  thông tin, dữ liệu từ các phòng ban được kết liên với nhau tạo nên bức tranh thổng thể cho doanh nghiệp, từ đó, các quyết định về sản xuất được tăng cường bởi các dữ liệu chứng minh là đáng tin tưởng và nhất quán, do dùng phần mềm ERP tốt nhất. Nhiều tổ chức đầu tư mạnh vào các quy trình quản lý ERP tốt nhất khi họ tìm kiếm lợi nhuận lớn trong một thời kì.


Bây giờ rất nhiều ngành công nghiệp sử dụng hệ thống ERP tốt nhất

Nhiều ngành công nghiệp sử dụng hệ thống ERP tốt nhất cho việc tích hợp hợp nhất các quy trình kinh doanh của từng bộ phận khác nhau: kinh doanh, sản xuất, bán hàng, mua hàng…, các công ty dịch vụ tài chính cũng dùng phần mềm này cho các mục đích kế toán và các yêu cầu khác nhau như: quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý nguồn nhân công, quản lý chuỗi cung ứng…

Mỗi ngành tuy có những đề nghị đặc thù khác nhau nhưng đều liên hệ đến kinh doanh. Dưới đây là một số lời khuyên cho việc chọn lựa phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tốt nhất.

7 cách giúp bạn chọn hệ thống ERP tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp

Một là: thực hành quy trình coi xét và phân tách: trước hết bạn cần xác về những khó khăn, thế mạnh, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, phân tích này cũng nên bao gồm những gì bạn nghĩ hoạch định cho quá trình hoạt động trong ngày mai và các yêu cầu kinh doanh tương ứng.

Các quy trình và yêu cầu sẽ được đặt ra cho các nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất tiềm năng để chứng minh khả năng sản phẩm của họ trong bối cảnh nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hai là: Đánh giá yếu tố kỹ thuật: ERP tốt nhất là sáng kiến công nghệ, nó cũng quan trọng để hiểu làm thế nào một giải pháp phần mềm sẽ ăn khớp với cơ sở hạ tầng ngày nay của bạn, đánh giá các nguyên tố kỹ thuật được sử dụng trong ERP tốt nhất để chắc chắn phần mềm hợp với các tính năng tiên tiến của công nghệ.

Ba là: Hiểu được phí tổn sở hữu: hãy chắc chắn để "phí ẩn" của ERP tốt nhất, bao gồm chi phí thực hiện, nâng cấp phần cứng, bổ sung tài nguyên nhóm dự án của bạn, bảo trì phần mềm,…phù hợp với chi phí mà bạn mua hệ thống ERP tốt nhất.

Bốn là: Xây dựng kế hoạch khai triển thực tế: Điều quan trọng để phát triển một kế hoạch dự án ERP tốt nhất toàn diện bao gồm: các hoạt động cấp thiết để cài đặt phần mềm, và đảm bảo rằng các giải pháp đầy đủ chức năng, rà, và được chấp thuận bởi người dùng rốt cuộc.

Kế hoạch này cần được phát triển trước khi chọn lựa phần mềm ERP tốt nhất của bạn để bạn hiểu đầy đủ về phí và tài nguyên cấp thiết để thực hành các dự án thành công. Kế hoạch thực hiện dự án ERP tốt nhất của bạn nên bao gồm toàn bộ mọi thứ từ quá trình kinh dinh và thiết kế quy trình làm việc để nhập dữ liệu, mô hình hội thảo, lặp lại các soát, và các hoạt động quản lý đổi thay trong tổ chức.

Năm là: Theo dõi các lợi ích kinh doanh tiềm năng của hệ thống mới: Nếu bạn không đánh giá nó, bạn có thể sẽ không đạt được nó. Dự án ERP tốt nhất cũng không khác nhau. Rất có thể là tổ chức của bạn sẽ nhìn vào ERP như một cách để giảm chi phí, tăng doanh thu, hay quy mô tăng trưởng, và bạn nên ước tính và đo lường lợi ích theo những chỉ tiêu này nếu bạn sẽ nhận ra tiềm năng đầy đủ của hệ thống ERP tốt nhất.

Sáu là: có rất nhiều giải pháp phần mềm ERP tốt nhất khả thi trên thị trường, tấ cả đều có mức độ khác nhau của chức năng và thế mạnh. Quá nhiều công ty chọn lọc một giải pháp dựa trên thương hiệu hoặc dựa trên những gì đối thủ cạnh tranh đang làm. Thay vào đó, các tổ chức cần phải coi xét các tùy chọn mà sẽ đáp ứng tốt nhất các đề nghị kinh doanh độc đáo của họ và các nguồn lợi thế cạnh tranh.

Bảy là: trên dưới lời khuyên khách quan và độc lập: Hỏi đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè những gì họ dùng hoặc giới thiệu cho một công ty như của bạn. Tiến hành nghiên cứu trên mạng Internet hoặc thuê một nhà tư vấn ERP tốt nhất nếu cần thiết. các nguồn khác của tư vấn độc lập ERP để công nhận những gì bạn nghe từ đại diện bán phần mềm.

để triển khai hệ thống ERP tốt nhất là nhiệm vụ không dễ dàng. Bạn sẽ phải quyết định về các giải pháp với các nhà cung cấp sau khi đảm bảo sự thích hợp nhất các vấn đề khác nhau có thể xảy ra trong thời đoạn thực hiện.

Xem thêm: 
Đọc thêm..

Một hôm Phật ứng thỉnh ông Cấp Cô Ðộc, đến Tịnh xá ông lập an cư 3 tháng. Phật thuyết pháp giáo hóa nhân dân thành Xá Vệ vô số, ai cũng cảm mến Ngài và được ánh đạo soi sáng đời sống. Nên sau 3 tháng an cư, khi Ngài ra đi, từ quan quân cho đến dân chúng ai cũng khóc thỉnh Ðức Phật ở lại ít nhất là một tuần nữa. Nhưng Ngài không hứa nhận, bấy giờ trong nhà ông Cấp cô Ðộc có người tớ gái tên là Phước Lê, nàng rất nghèo khổ nhưng giàu lòng hướng thượng: Nghe Phật ra đi, nàng cũng như mọi người, lòng buồn tủi vô hạn, nhưng nàng nghĩ Ðức Phật không phân biệt nghèo khổ như ai, nên đánh bạo đến trước Phật đảnh lễ và thỉnh Phật ở lại. Phật liền nhận lời và ôn tồn bảo mọi người:

    Lòng ta không phân biệt, song chỉ muốn làm cho mọi người nghèo khổ mà nàng Phước Lê là một người được tắm gội ánh đạo từ bi. Ta nhận lời để mọi người thấy rằng người nghèo khổ không phải đáng khinh. Trí giác chỉ có ở nơi họ cũng như lửa chỉ có ở nơi cây khô.

Ðược Phật nhận lời và nghe Ngài dạy như vậy, mọi người đổi cái nhìn khinh thị ra cái nhìn biết ơn, nhìn nàng Phước Lê và nói với nhau:

    Người nghèo khổ nhất lại có thể gần đấng Trí Giác nhất.

Ðức Phật với người nghèo khổ


Một hôm Phật ứng thỉnh ông Cấp Cô Ðộc, đến Tịnh xá ông lập an cư 3 tháng. Phật thuyết pháp giáo hóa nhân dân thành Xá Vệ vô số, ai cũng cảm mến Ngài và được ánh đạo soi sáng đời sống. Nên sau 3 tháng an cư, khi Ngài ra đi, từ quan quân cho đến dân chúng ai cũng khóc thỉnh Ðức Phật ở lại ít nhất là một tuần nữa. Nhưng Ngài không hứa nhận, bấy giờ trong nhà ông Cấp cô Ðộc có người tớ gái tên là Phước Lê, nàng rất nghèo khổ nhưng giàu lòng hướng thượng: Nghe Phật ra đi, nàng cũng như mọi người, lòng buồn tủi vô hạn, nhưng nàng nghĩ Ðức Phật không phân biệt nghèo khổ như ai, nên đánh bạo đến trước Phật đảnh lễ và thỉnh Phật ở lại. Phật liền nhận lời và ôn tồn bảo mọi người:

    Lòng ta không phân biệt, song chỉ muốn làm cho mọi người nghèo khổ mà nàng Phước Lê là một người được tắm gội ánh đạo từ bi. Ta nhận lời để mọi người thấy rằng người nghèo khổ không phải đáng khinh. Trí giác chỉ có ở nơi họ cũng như lửa chỉ có ở nơi cây khô.

Ðược Phật nhận lời và nghe Ngài dạy như vậy, mọi người đổi cái nhìn khinh thị ra cái nhìn biết ơn, nhìn nàng Phước Lê và nói với nhau:

    Người nghèo khổ nhất lại có thể gần đấng Trí Giác nhất.
Đọc thêm..